《MIDAS/Gen应用实例教程及疑难解答》-2.7-平面单元、实体单元的输入

田立强,2010年12月26日

平面单元、实体单元的输入

          本节主要介绍在Midas/Gen软件中平面单元、实体单元的输入。Midas/Gen软件的平面单元包括:板单元、墙单元、平面应力单元、平面应变单元、轴对称单元

              相关内容详见以下链接:20100920-田立强-MIDAS-GEN应用入门~第2章第07节.pdf