《MIDAS/Gen应用实例教程及疑难解答》-2.6-线性单元的输入

田立强,2010年12月19日

 线性单元的输入

          本节主要介绍在Midas/Gen软件中线性单元的输入。Midas/Gen软件的线性单元包括桁架单元、梁单元、只受拉单元、只受压单元

             详细内容详见以下链接:20100920-田立强-MIDAS-GEN应用入门~第2章第06节.pdf